Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Privatlivspolitik og cookies

Privatlivspolitik for privatklinikken iPsyk

(opdateret januar 2022)

Behandling af personoplysninger
I forbindelse med den terapeutiske behandling, af dig som klient, indsamler og behandler iPsyk klinikken en række personoplysninger om dig. Det beskrives i denne privatlivspolitik, hvordan iPsyk behandler, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

iPsyk beskytter dit privatliv
iPsyk Privatlivspolitik og databeskyttelse

 

Typer af personoplysninger som behandles
iPsyk indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig i det omfang det er relevant

Følgende typer af personoplysninger bliver indsamlet:

 • Almindelige kategorier af personoplysninger

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

Helbredsoplysninger (f.eks. seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold).

Formål med indsamling og behandling af personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling – terapeutisk forløb

De almindelige personoplysninger anvendes i vores kontakt og til registrering af dig i journalsystemet. Gennem det terapeutiske forløb vil der yderligere registreres følsomme personoplysninger som indgår under tavshedspligt i journalen. Det bliver kun den behandlende psykolog som har adgang til disse oplysninger og kun efter skriftligt samtykke med dig kan de videregives.

Derudover samles personoplysninger til

 • Udarbejdelse af udtalelser til andre sundhedspersoner, læger, psykiater mm., hvis du har udtrykt et specifikt ønske herom.
 • Afregning for behandling

Overholdelse af forpligtigelser i forhold til behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelses-forordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger
Overholdelse af basale principper for behandling og beskyttelse af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Frivillighed
Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt (indformeret samtykke). Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb og du har udtrykt et specifikt ønske herom. Det vil kræve et skriftligt samtykke fra dig før jeg kan videregive nogen former for oplysninger.
 • Der videregives oplysninger til Psykolognævnet, Politiet, de sociale myndigheder, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Såfremt der foreligger et ønske herom og et skriftligt samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.
 • I forbindelse med klinikkens regnskab videregives dit navn eventuelt til klinikkens revisor.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
Til brug for den almindelige behandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Da jeg er på vej til autorisation, har jeg valgt at efterleve de krav der er til dokumentationspligt ifølge Psykologloven og Bekendtgørelse om psykologernes pligt til at føre ordnede optegnelser. Det vil sige jeg fører ordnede notater (journaler) om den behandling jeg udfører.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Kilder
Hvis der er behov for at indsamle personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, vil dette ske efter samtykke fra dig. Jeg behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t:

 • Terapeutbooking.dk
 • Microsoft – Windows operativ system
 • Apple – iPhone IOS

Jeg anvender, så vidt muligt, kun it-løsninger aktivt vedligeholdt af mine databehandlere.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 valgt at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har, med lovens begrænsninger, visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.  

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, dvs. en tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen og beskyttelse af dine personoplysninger eller rettigheder, er du velkommen til at kontakte min databeskyttelses konsulent Michael Drews Olsen, e-mail: michael(a)ipsyk.com.

Adresseoplysninger på klinikken: iPsyk, Ørnevej 29, 2400 København, Danmark

Cookies og sporing på iPsyk

Cookies på iPsyk.com

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

På iPsyk.com overvåger vi ikke de personer der søger hjælp, derfor bruger vi ingen sporingscookies eller andre overvågningsteknologier, med andre ord forbliver du anonym på iPsyk.com

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad vi bruger cookies til? 
Vi bruger kun tekniske cookies der understøtter websidens funktioner, eks. popup vindue og webmotor. Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Per januar 2022, anvendes følgende nødvendige cookies: 

 • ipsyk popup

 Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover
Ønsker du ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.  

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Microsoft Edge
For at slette cookies skal du gå ind i Indstillinger -> Cookies og webstedstilladelser -> Administrer og slet cookies og webstedsdata -> Se alle cookies og webstedsdata ->  Tryk på knappen “Fjern alle”.

For at blokere cookies skal du gå ind i Indstillinger -> Cookies og webstedsdata -> Blokerer for relevante cookies. -> luk vinduet.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Scroll to Top