Schema terapi

Jeg har valgt at arbejde med schema terapi som metodisk tilgang, idet schema terapien har noget helt unikt at tilbyde den som ønsker forandring. Der er tale om en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi. Det vil sige at schema terapi er en avanceret form for kognitiv terapi der integrerer elementer fra tilknytningsteori, gestaltterapi, oplevelsesorienteret psykoterapi samt en opmærksomhed på den terapeutiske proces fra psykodynamisk terapi.

Jeg oplever, som terapeut, at specielt opmærksomheden på den terapeutiske proces og relationen mellem klient og terapeut er noget særligt inden for schema terapien. Alt efter hvilket problem du kommer med og hvilke udfordringer du oplever i livet, bliver terapien tilpasset med henblik på at imødekomme dine specifikke behov. Den terapeutiske relation er i højsædet og det terapeutiske rum kan være et sted at opøve færdigheder i at udtrykke behov. Ikke alle er vant til at udtrykke behov på en konstruktiv måde, nogle lukker helt af og kan ikke mærke hvad de egentlig har behov for og andre kommer til at blive aggressive eller skubbe folk fra sig når de giver udtryk for behov. I schema terapien lægger jeg særlig vægt på, at du lærer at identificere underliggende behov og udvikle evner til at kommunikere behov på en måde, som gavner dig uden at såre dine nærmeste. Derfor er det vigtigt for mig at informere om at det terapeutiske rum er et sted, hvor en tillidsfuld relation kan opbygges.

Schema terapi hos iPsyk

Schematerapi er udviklet af Jeffrey Young, professor i psykologi ved Columbia University i New York. Fundamentet for udviklingen var, at ikke alle klienter erhvervede tilstrækkelig gavn af almen kognitiv terapi. Nogle klienter oplevede problemer af kronisk karakter med f.eks. vedvarende former for angst, tilbagevendende depressioner eller gentagelse af uhensigtsmæssige mønstre igen og igen, det kunne være problemer med partnervalg, eller ikke at kunne mærke behov og sætte grænser. Schema terapien tilbød en gennemgribende forandring dybere i personen med det resultat at mønstre kunne brydes.

 

Hvad er et schema?

I den kognitive psykologi er et schema et organiseret mønster af tanker og adfærd. Det kan beskrives som en mental struktur der består af forudfattede holdninger og antagelser om verdenen. Denne mentale struktur er organiseret så den bearbejder den information vi får fra omverdenen. Man kan sige at det er en slags oversætningsprogram lagret i din hjerne. Schemaet tolker de oplevelser du har med mennesker omkring dig og hvem du er i forhold til verdenen og alle de mennesker der er omkring dig.

I schema terapi arbejder vi med de maladaptive schemaer, det vil sige grundantagelser der ikke gavner eller støtter dig i at nå dine mål og opnå velvære og trivsel. 

Begrebet Schema er videreudviklet fra det kognitive begreb schemata, der har at gøre med vores grundlæggende antagelser og livsmønstre:  Man kan kalde et schema (de maladaptive) for en ”livsfælde”, som gentager sig og derfor oplever mange at blive fanget i de samme problemstillinger igen og igen. Der er tale om nogle grundlæggende tankesæt der omhandler, din oplevelse af dig selv i verdenen, din opfattelse af hvordan andre tænker om dig, relaterer sig til dig, samt hvordan du relaterer dig til andre. Schema terapien retter sig mod behandling af de antagelser (schemaer) som er årsag til at de samme problemer gentager sig gang på gang.

 

Du kan ringe og få mere at vide på 42 91 54 40 eller e-mail dianna@ipsyk.com

Maladaptive schemaer

Jefferey Young har identificeret 18 maladaptive eller dysfunktionelle schemaer, de bliver kort beskrevet herunder.

1. Forladt, angst for at miste, ustabil

 • Personen kan opleve frygt for at miste nære relationer
 • Regner ikke med stabil relation støtte
 • Uforudsigelig stemning

 Læs mere

2. Mistillid, misbrugt, mishandlet

 • Personen kan have været udsat for løgn og manipulation
 • Personen kan være misbrugt – fysisk i gøremål som ikke er aldersvarende – følelsesmæssigt – eller seksuelt 
 • Mishandlet – vold – ydmygelse

 Læs mere

3. Mangel på nærhed og kærlig kontakt

 • Personen kan have oplevet mangel på
 • Omsorg
 • Empati
 • Beskyttelse
 • Varme og nærhed
 • Knus og kram – kærlig berøring

Læs mere

4.  Defekt , føle sig forkert, værdiløs, skam

 • Personen kan føle sig forkert på grund af noget ydre f.eks. udseende
 • Eller vedr. sit indre / sin personlighed – at være værdiløs eller et dårligt menneske

 Læs mere

5. Anderledes udenfor, socialt isoleret

 • Personen kan have været udenfor fællesskabet – anderledes – hører ikke til
 • Religion
 • Social status
 • Mobning

 Læs mere

6. Usikker i daglige gøremål, afhængig

 • Personen har ikke lært at stole på egne evner og dømmekraft
 • Føler sig afhængig af andre i daglige gøremål og beslutninger

 Læs mere

7. Føle sig i fare for sygdom, tilskadekomst

 • Personen kan være angst for fysiske katastrofer og at komme til skade
 • Sygdomme – psykiske katastrofer
 • Eksterne katastrofer, naturkatastrofer, økonomiske katastrofer etc.

 Læs mere

8. Overinvolveret, sammenfiltret

 • Overdreven involvering eller deling af oplevelser
 • Utilstrækkelig individuel identitet
 • Føles som et svigt at holde noget privat

 Læs mere

9. Fiasko, mislykkes i arbejdsliv, karriere, studie

 • Personen føler sig underlegen i kompetence
 • Karriere / arbejdsliv /studie
 • Status
 • Begavelse

 Læs mere

10. Særstatus, særrettighed, selvovervurderende

 • Personen føler sig overlegen
 • Overvurderer egne evner uden egentligt belæg
 • Oplever at have særret og særstatus
 • Udøver magt og dominans

11. Utilstrækkelig selvkontrol, selvdiciplin

 • Personen mangler udholdenhed / vedholdenhed for at nå mål
 • Mangler kontrol af impulser

12. Underkastelse

 • Personen tillader andre at dominere dem fordi de føler sig tvunget til det for at undgå at blive forladt eller straffet.
 • Der findes to former:

Underkastelse af behov – klienten undertrykker egne behov og ønsker og følger i stedet andres krav.

 • Underkastelse af følelser – klienten undertrykker egne følelser specielt vrede, fordi de er bange for repressalier fra andre.
 • Schemaet involverer oplevelsen af, at ens egne behov og følelser ikke er lige så valide og vigtige for andre mennesker.

13. Ofre sig

 • Dette schema kan minde om underkastelse, forskellen er at personen oplever at de frivilligt tilgodeser andres behov, altså at det er af egen fri vilje andres behov kommer i forgrunden. De føler sig ikke på samme måde domineret af andre.
 • Personen opgiver egne behov frivilligt for at beskytte – undgå skyldfølelse – af moralske årsager de oplever at andre har vigtigere behov / større nød

14. Anerkendelsessøgende

 • Overdreven vægt på anerkendelse, at passe ind
 • Andres reaktion er afgørende for personens selvværd

 

15. Pessimisme, bekymring

 • Personen har fokus på negative aspekter af livet
 • Bekymring for at ende i økonomisk nød
 • Årvågen overfor fare
 • Tror ikke på noget positivt af angst for bagslag

 

16. Tilbageholde følelser, følelsesmæssigt hæmmet

 • Personen hæmmer følelsesmæssige udtryk, hvor det ville være sundere at udtrykke følelserne
 • Hæmmer både udtryk for vrede og positive glade impulser
 • Personen undgår at vise og tale om følelser – Kan fremstå følelsesmæssigt flad
 • Ofte forsøger personen også at hæmme ekstreme følelsesudtryk hos andre nære personer (familie, børn)

17. Ufravigelige normer

Ufravigelige normer kan dominere inden for 3 områder

 • Tvangspræget, har at gøre med orden, at alt skal være i orden for at det føles rigtigt. Personen lægger mærke til hver en detalje og frygter at lave fejl, føler sig frustreret og ked af det når tingene ikke er helt i orden / korrekte. F.eks. siddepladser i teatret, personen får ikke en ordentlig placering, men væk fra midten, det resulterer i at personen ikke kan nyde og slappe af under forestillingen
 • Præstations orienteret, personen der sætter egne behov til side for at præstere, præstationen er vigtig, vigtigt at være den bedste. Karakteriseret ved type A personligheder, der konstant er irritable og bliver vrede over dem der præsterer bedre, eller dem der står i vejen, hvis det er indre blokeringer bliver de vrede på sig selv. Det kan også være en mildere form, hvor fokus altid er på arbejde, optimering af hus eller tøj, udseende mm.
 • Status orienteret, Personen har et udpræget fokus på at få anerkendelse, status, rigdom, skønhed – et falsk selv, ofte et modangreb på en følelse af værdiløshed, defekthed, skam eller social eksklusion. Personen føler sig aldrig god nok lige meget hvad de gør. Eks. En person føler sig aldrig god nok selvom personen altid stræber efter højere niveauer af succes. Dybt inde i føler de sig skamfulde over dem selv. Personen prøver at fylde det følelses mæssige tomrum med magt, berømmelse, succes, penge erstatter følelsesmæssig forbindelse med status- der vil altid være noget der mangler.

 

18. Straffende

 • Personens overbevisning er at både en selv eller andre bør blive hårdt straffet for fejl
 • Personen er ofte vred og intolerant over for sig selv og andre
 • Har svært ved at tilgive både sig selv og andre

Hvordan bruges de maladaptive schemaer?

Schema terapien startes ved at vi taler om de problemer du oplever i dit liv. Du får et spørge skema udleveret, som vil hjælpe med at afklare hvilke skemaer der er de mest fremtrædende i dit liv. Behandlingen vil indeholde elementer af undervisning f.eks. hvordan schemaerne er med til at styre dit liv. Dette vil hjælpe dig til at få øget bevidsthed om hvad det er der sker i dine relationer og hvorfor det er så svært at ændre på fastgroede mønstre. Med udspring i de problemer du oplever i dit liv, vil vi sammen gå tilbage og undersøge hvorfra disse problemer har deres ophav. Jeg vil nænsomt og i samarbejde med dig guide dig i en ny retning. Dette sker gennem forskellige øvelser i terapien. Det har vist sig, at schema terapi kan hjælpe med at heale traumer fra barndommen, så traumerne ikke længere har samme magt i dit liv. Dette sker gradvist gennem tid i takt med at du får viden og erkendelse af dine måder at reagere på i bestemte situationer. Du får hjælp og støtte fra mig til at finde måder du kan imødekomme dine dybe behov for nærhed og dermed opnå et tilfredsstillende liv med nærende relationer.

Du kan ringe og få mere at vide på 42 91 54 40 eller e-mail dianna@ipsyk.com